Cách gõ Telex, VNI và VIQR trong Unikey - Bảng mã các kiểu gõ Tiếng Việt

Cách gõ Telex, VNI và VIQR trong Unikey - Bảng mã các kiểu gõ Tiếng Việt

Cách gõ Telex và VNI là hai công cụ gõ tiếng Việt có dấu khác nhau. Mỗi công cụ mang tới những nét chữ riêng biệt. Để sử dụng được kiểu chữ trong Unikey bạn cần hiểu rõ về các kiểu chữ đó. Bài viết sau đây sẽ giúp bạn hiểu hơn về các cách gõ chữ Telex, VNI và VIQR trong Unikey.

1. Nguyên tắc chung của 3 kiểu gõ Telex, VNI và VIQR

Trong bảng chữ cái tiếng Việt chúng ta thường thấy các chữ cái có dấu là ă, ớ, â, ứ,... Để viết được các chữ cái có dấu bạn cần đánh chữ trước và gõ các dấu sau. Các kiểu gõ trong tiếng Việt khác nhau nhưng đều có quy định các phím bấm cho các dấu thanh, dấu móc và dấu mũ. Nên khi gõ bạn có thể dùng phím dấu sau các chữ cái gốc.

Nhưng điều này sẽ làm cho việc bỏ dấu không nhất quán với các từ. Chẳng hạn như chữ toán viết thành tóan. Trong Unikey khi gõ bạn nên gõ dấu ở cuối từ và Unikey sẽ tự động đặt dấu sao cho đúng với chữ cái cần thiết nhất. Nếu bạn muốn để chữ ở trạng thái in hoa có thể sử dụng 2 phím cơ bản là SHIFT và CAPS LOCK. 

Với bảng mã 1 byte bạn dùng font chữ hoa mới viết được chữ hoa có dấu. Với các font chữ thường thì bạn có thể gõ được các chữ cái in hoa không dấu như Ô, Ứ, Đ, Ă,...

2. Cách gõ Telex

Với các phím gõ tiếng Việt kiểu Telex gồm có:

 • s: dấu sắc

 • f: dấu huyền

 • r: dấu hỏi

 • x: dấu ngã

 • j: dấu nặng

 • z: xoá dấu đã đặt

Trường hợp bạn muốn xoá dấu đã viết sai bằng dấu khác chỉ cần dùng chữ z để xoá đi rồi viết lại bình thường. Ví dụ: quanrz = quan, khi bạn không muốn để dấu hỏi chỉ cần bấm thêm chữ z sẽ xoá đi dấu hỏi thành chữ quan. Lưu ý là chữ z chỉ xoá dấu khi bạn đang viết. Nếu bạn chưa di chuyển khỏi chữ đang gõ, trường hợp bạn đã ghi chuyển chữ đang gõ đi chỗ khác z sẽ không phát huy tác dụng xoá.

Nếu bạn muốn viết chữ ư có thể viết mình chữ w thay thế cho cách viết thông thường thêm chữ gốc và dấu. Đối với các chữ ă, đ, ê, ô bạn gõ như sau:

 • aa=â

 • dd=đ

 • ee=ê

 • oo=ô

 • uow=ươ

Các bảng mã có chữ hoa có dấu bạn gõ chữ gốc là chữ hoa sau đó tới các dấu thanh, mũ và gõ phím thường. Những bảng mã 1 byte bạn dùng font chữ hoa mới viết được chữ hoa có dấu. Nếu dùng font thường không gõ được chữ hoa có dấu như Â, Ă, Ê, Ơ, Ư, Đ.

Trường hợp bạn gõ sai dấu để thay đổi bạn gõ đè lên dấu mới. Nhưng cần lưu ý chữ cái đó chưa di chuyển khỏi từ đang gõ. Khi gõ chữ có dấu bạn nên gõ từ có dấu ở cuối tránh việc đặt sai dấu chính tả trong tiếng việt.

3. Kiểu gõ VNI

Thay vì dùng các chữ cái để gõ dấu như kiểu Telex thì VNI dùng các phím số để gõ dấu trong tiếng Việt. Các phím gõ tiếng Việt kiểu VNI gồm:

 • 1: dấu sắc

 • 2: dấu huyền

 • 3: dấu hỏi

 • 4: dấu ngã

 • 5: dấu nặng

 • 6: dấu mũ trong các chữ â, ê, ô.

 • 7: dấu móc trong các chữ ư, ơ.

 • 8: dấu trăng trong chữ ă.

 • d9: chữ đ

 • 0: xóa dấu thanh.

Với kiểu gõ này bạn gõ các dấu mũ, móc, trăng ở cuối từ và dùng chữ cái gốc, các con số sau đó. Chẳng hạn như bạn gõ duong9772 = đường. Các bảng mã 1 byte bạn dùng font chữ hoa có viết được dấu, font thường chỉ gõ được chữ hoa không dấu. Giống với gõ kiểu Telex bạn di chuyển ra khỏi từ đang gõ sẽ không dùng dấu xoá được.

4. Kiểu gõ VIQR

Bạn cần phải phân biệt được kiểu gõ VIQR và bảng mã VIQR. Kiểu gõ là phương pháp để nhập các ký tự tiếng Việt độc lập với bảng mã. Bảng mã được hiểu là cách thể hiện những ký tự tiếng Việt. Dùng kiểu gõ VIQR cho bảng mã Unicode, TCVN, VNI,... Ngược lại, với kiểu Telex và VNI bạn có thể dùng cho các bảng mã VIQR, Unicode,...

Phím gõ tiếng Việt kiểu VIQR gồm:

 • ' (single quote) -> sắc

 • '(grave accent) -> huyền

 • ? -> hỏi

 • ~ (tilde) -> ngã

 • . (full stop) -> nặng

 • ^ -> dấu mũ trong các chữ â, ê, ô

 • + -> dấu móc trong các chữ ư, ơ

 • ( -> dấu trăng trong chữ ă

 • dd -> chữ đ

 • 0 -> xóa dấu thanh

 • \ -> phím thoát dấu

Với bảng mã 1 byte bạn cần dùng font chữ hoa để gõ được dấu. Đối với font thường sẽ không gõ được chữ cái hoa có dấu. Nếu bạn muốn sửa dấu sai giống cách gõ telex hay vni chuột lúc này chưa được di chuyển khỏi từ đang gõ.

Nếu bạn muốn gõ các dấu hỏi, bấm không bị Unikey xử lý phím dấu bạn bấm phím thoát \ trước rồi bấm các phím đó. Chẳng hạn: tan? = tản, tan \ ? = tan?

Qua bài viết trên bạn đã biết cách gõ Telex cũng như các cách gõ kiểu VNI, VIQR trong Unikey. Mong rằng bài viết chia sẻ cho bạn những kiến thức hữu ích để gõ được tiếng Việt dễ dàng hơn. Từ đó có thể vận dụng một cách dễ dàng khi dùng các thao tác trên máy tính.

Bạn có hài lòng với nội dung này không?
Cảm ơn Bạn đã đánh giá!
Chia sẻ bài viết
81071 lượt xem